Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sinh học

Tiếng Anh chuyên ngành sinh học sẽ giúp bạn tìm hiểu nhiều điều thú vị trong cuộc sống – những điều rất gần gũi quanh ta chứ không hề cao siêu như ta từng nghĩ.

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành sinh học

 • Vascular system: hệ mạch
 • Pollination: thụ phấn
 • Segregation law: định luật phân li
 • Photosynthesis: quang hợp
 • Detoxify : khử độc
 • Air pollution : ô nhiễm không khí
 • Bacteria : vi khuẩn
 • Antibiotic : chất kháng sinh
 • Nuclear envelope : màng nhân
 • Artificial selection : chọn lọc nhân tạo
 • Gel electrophoresis: điện di trong dung dịch đặc
 • Asexual reproduction : sinh sản vô tính
 • Transfer RNA: RNA vận chuyển
 • Blood : máu
 • Photoautotrophic organism: sinh vật  tự dưỡng
 • Compromised immune system: hệ thống miễn dịch thỏa hiệp.
 • Adaptive trait : đặc tính thích nghi
 • Ventricle: tâm thất
 • Glycogen: gly- co-zen
 • Cell division : phân bào
 • Divergence : sự phân kì
 • Cytoplasm : bào tương
 • Homologous structure: cấu trúc tương đồng
 • Heterozygous: dị hợp tử
 • Mutation : đột biến
 • Macromolecule: đại phân tử
 • Decomposer : vi khuẩn làm mục rữa
 • Tissue: mô
 • Larger intestine: ruột già
 • Climate change : sự thay đổi khí hậu
 • Meiosis: giảm phân
 • Amylase : men phân giải tinh bột
 • Coal : than đốt
 • Haploid : thể đơn bội
 • Analyze : phân tích
 • Reproductive cell: tế bào sinh sản
 • Fatty acid : axit béo
 • Invertebrate : động vật không xương sống
 • Chlorophyll: diệp lục tố
 • Bond : sự liên kết
 • Antiseptic : thuốc sát trùng
 • Axon : sợi, trục tế bào
 • Biological diversity : sinh học đa dạng
 • Protist : nguyên sinh vật
 • Diffusion : sự khuếch tán
 • Recombinant DNA:  AND tái tổ hợp
 • Salivary glands: tuyến nước bọt
 • Catalyst : chất xúc tác, vật xúc tác
 • Blood detoxification: giải độc máu
 • Tonoplast: màng không bào
 • Cladistics : sự phân nhánh huyết thống
 • Macroevolution : tiến hóa lớn
 • Xylem : mạch gỗ
 • Diploid : lưỡng bội
 • Vein: tĩnh mạch
 • Experimental error : sai sót thí nghiệm
 • DNA replication : sự tái tạo DNA
 • Meristem : mô phân sinh
 • Breeding season : mùa giao cầu
 • Marrow cell : tế bào tủy xương
 • Genome : bộ di chuyền
 • Inflammatory response: sự kháng cự viêm nhiễm
 • Somatic cell : tế bào sinh dưỡng
 • Cellular change: thay tế bào
 • Acid rain : mưa axit
 • Cilia :lông mao
 • Cell wall : thành tế bào
 • Fossil : hóa thạch
 • Biotechnology : kỹ thuật sinh học
 • Host cell : tế bào chủ
 • Amino acid : acid amino
 • Sex chromosome: nhiễm sắc thế giới tính
 • Crossing over : sự lai giống
 • Chemical reaction : phản ứng hóa học
 • Infection : sự nhiễm trùng
 • Alveoli : phế nang
 • Chloroplast : lạp lục
 • Carbon : chất cac- bon/ chất than
 • Sexual reproduction: sinh sản hữu tính
 • Immunity sự miễn nhiễm
 • Commensalism: sự hội sinh
 • Autosomal : nhiễm sắc thể thường
 • Nervous system: hệ thần kinh
 • Cell respiration: sự hô hấp của tế bào
 • Ancestry : nguồn gốc, tổ tiên
 • Deaminated : khử a min
 • Gene cod : mã số di chuyền
 • Biochemical : thuộc về hóa sinh học
 • DNA ligation : sự kết nối DNA
 • Metabolism : sự trao đổi chất
 • Stem cell : tế bào gốc
 • Interneuron : nơ ron trung gian
 • Circulatory system: hệ tuần hoàn
 • Cellular immune response: sức đề kháng
 • Vertebrate: động vật có xương sống
 • Symbiosis : cộng sinh
 • Cancer : ung thư
 • Parasite : sinh vật kí sinh
 • Respiration system: hệ hô hấp
 • Agar : chất thạch
 • Molecule : phân tử
 • Gamete: giao tử
 • Isolution : sự cô lập, cách li
 • DNA fingerprint : dấu tay DNA
 • Restriction enzyme: enzyme giới hạn
 • Antibody : kháng thể
 • Characteristic : tính chất, đặc tính
 • Fermentation : sự lên men
 • Messenger ARN : ARN thông tin
 • Flu virus : vi trùng cúm
 • Abiotic factor : yếu tố vô sinh
 • Base pairing rules : quy tắc ghép đôi ba zơ
 • Allele : gen tương ứng
 • Chromosome : nhiễm sắc thể
 • Greenhouse effect : hiệu ứng nhà kính
 • Secretion system: hệ bài tiết
 • Sperm : tinh trùng
 • Nucleus : nhân
 • Acquired Immune Deficiency Syndrome ( AIDS ) : Hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch ở người
 • Pancreas : tuyến tụy
 • Fluid : chất lỏng
Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *