BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔN HỌC YÊU THÍCH

When I was a high school student, there were a lot of subjects which are devided into 2 groups: sciences subjects and social subjects, including many interesting ones. But I really enjoyed English- the most favorite subject of mine.

English in high school curriculum focuses on Grammar. All I study the most in 12 years is sentences structure, vocabulary, which makes students a little bit bored. English taught in this way makes itself be rigid and complicated. Although its hard structures and numerous of rules that keep harmony between the subject and the verb, English is a beautiful language. That is the reason why I keep my passion to that language until now.

Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích
Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích

If I had a chance to innovate the curriculum, I would change English teaching method.  English should be taught by focusing on speaking and listening instead of grammar and reading comprehension. As communication is obliged when you apply a language. Moreover, many jobs required communication in English. The more you master in English communication, the higher salary you will earn. 

The way I propose is giving students more chances to have extracurricular activities communicating in English. Long hours studying with the words and books should be replaced by interesting activities outside. Therefore, students will feel that they are entertaining and don’t get under pressure. Furthermore, the GCSE in English subject should decrease the Grammar level and add some speaking and listening exercises to make sure the comprehensive English quality of students.

To sum up, English is my favorite in high school and still my passion in the future. I will widen my English knowledge to get improvement in my job.  English is such a colorful and elastic language. Nuances are shaped by tone and word choice. New idioms can be created and understood by others. It is constantly shaped by other languages, pop culture, geography, generations

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔN HỌC YÊU THÍCH (Dịch)

Bài luận tiếng Anh về môn học yêu thích là một bài luận tiếng Anh cơ bản, giúp học sinh cải thiện trình độ viết tiếng Ạnh, cách sử dụng ngữ pháp phù hợp và sử dụng từ vựng đúng nghĩa. Trong bài luận tiếng Anh về môn học yêu thích, các bạn có thể viết về môn học mà bạn hứng thú và học tốt. Trong bài luận này, mình sẽ viết về môn Tiếng Anh.

Khi tôi còn là học sinh cấp ba, có rất nhiều môn học được chia thành 2 nhóm: môn khoa học và môn xã hội, trong đó có nhiều môn thú vị. Nhưng tôi thực sự thích Tiếng Anh- môn học yêu thích nhất của tôi.

  1. Chương trình dạy tiếng Anh ở cấp ba

Tiếng Anh trong chương trình giảng dạy trung học tập trung vào ngữ pháp. Tất cả những gì tôi học nhiều nhất trong 12 năm là cấu trúc câu, từ vựng, khiến học sinh hơi chán. Tiếng Anh được dạy theo cách này làm cho chính nó trở nên cứng nhắc và phức tạp. Mặc dù cấu trúc cứng và nhiều quy tắc giữ sự hài hòa giữa chủ ngữ và động từ, tiếng Anh là một ngôn ngữ đẹp. Đó là lý do tại sao tôi giữ niềm đam mê với ngôn ngữ đó cho đến bây giờ.

  1. Tăng cường học nghe nói thay vì chỉ học ngữ pháp

Nếu tôi có cơ hội đổi mới chương trình giảng dạy, tôi sẽ thay đổi phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tiếng Anh nên được dạy bằng cách tập trung vào nói và nghe thay vì ngữ pháp và đọc hiểu. Khi giao tiếp là bắt buộc khi bạn áp dụng một ngôn ngữ. Hơn nữa, nhiều công việc yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn càng thành thạo giao tiếp tiếng Anh, bạn sẽ kiếm được mức lương cao hơn.

  1. Cách đề xuất cho phương pháp dạy tiếng Anh mới

Cách tôi đề xuất là cho sinh viên nhiều cơ hội hơn để có các hoạt động ngoại khóa giao tiếp bằng tiếng Anh. Nên học nhiều giờ với các từ và sách bằng các hoạt động xen kẽ bên ngoài. Do đó, sinh viên sẽ cảm thấy rằng họ đang giải trí và không hề chịu áp lực. Hơn nữa, trong kì thi GCSE, môn tiếng Anh nên giảm độ khó ngữ pháp và thêm một số bài tập nghe và nói để đảm bảo chất lượng tiếng Anh toàn diện của học sinh.

Tóm lại, tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi ở trường trung học và vẫn là niềm đam mê của tôi trong tương lai. Tôi sẽ mở rộng kiến ​​thức tiếng Anh của mình để cải thiện công việc. Tiếng Anh là một ngôn ngữ đầy màu sắc và linh hoạt. Các sắc thái được định hình bởi giai điệu và lựa chọn từ ngữ. Thành ngữ mới có thể được tạo ra và hiểu bởi những người khác. Nó liên tục được định hình bởi các ngôn ngữ khác, văn hóa pop, địa lý, các thế hệ.

Xem thêm các bài luận tiếng anh ở dưới đây nhé

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *