Các mẫu câu hay và tự nhiên dùng để “kết thúc một cuộc hội thoại” và “đề nghị giữ liên lạc” với một người mới quen

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (1)

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (2)

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (3)

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (4)

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (5)

Các Mẫu câu hay và tự nhiên dùng để 'kết thúc một cuộc hội thoại' và 'đề nghị giữ liên lạc' với một người mới quen (6)

Để lại bình luận

Written by Sapphire Nguyen

A fall of autumn rain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *