CẤU TRÚC WOULD RATHER

Would rather – cấu trúc này thường được dùng để diễn tả sự ưa thích sự vật/sự việc này hơn sự vật/sự việc khác, thích làm công việc này hơn công việc khác. Tương tự, chúng ta cũng có một cấu trúc nữa đó là Would sooner. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn tất tần tật về cấu trúc Would rather này nha.

CẤU TRÚC WOULD RATHER
CẤU TRÚC WOULD RATHER
 1. How to use Would rather

Would rather structure is used to show your preference, which means that if you prefer/would like to do something more than another, would rather will be used.

Cấu trúc would rather được dùng để thể hiện sự ưa thích, nghĩa là bạn sẽ dùng cấu trúc này nếu muốn thể hiện rằng bạn thích làm sự việc này hơn sự việc còn lại.

For example: I would rather lose everything than give up on Miley.

Here I want to show the preference of losing everything over giving up on Miley. In other words, I would prefer to get lost of everything I have than not having Miley. You have to carve in your mind that you must have another thing in your sentence to show preference over something.

Ở câu này, mình muốn thể hiện việc mình thà chịu mất đi mọi thứ còn hơn không có được tình cảm với bạn Miley. Nói cách khác, mình chấp nhận cho đi tất cả chứ không thể từ bỏ người bạn này. Bạn cũng phải ghi nhớ rằng bạn bắt buộc phải có một sự vật/sự việc khác trong câu để thể hiện sự so sánh với sự việc còn lại.

For example: Miley would rather sleep all day than go outside with friends.

In this instance, I am showing Miley’s preference (sleep) over (go outside with friends). Trong câu này, mình đang nói đến việc Miley thích ngủ hơn đi chơi với bạn bè bên ngoài.

However, there’s no need to complete the preference sometimes because it is obvious from its setting or the talk’s content.

Tuy nhiên, cũng có đôi khi bạn không cần phải nói hoặc ghi một câu hoàn chỉnh bởi vì điều bạn ưa thích ít hơn được thể hiện rất rõ ràng trong ngữ cảnh và nội dung của câu chuyện.

For example: “Do you want a beer?” ? “I would rather have a cup of tea, please!”

In above example, the preference is incomplete, instead of saying I would rather have a cup of tea than beer, I eclipse the beer because the asker will automatically understand what I am saying. In this context, you do not need to say it all.

Ở câu trên, cấu trúc would rather không hoàn thiện, thay vì nói là I would rather have a cup of tea than beer, mình đã lượt bỏ luôn phần beer vì người hỏi sẽ tự hiểu.

Trong ngữ cảnh như trên, bạn không cần phải hoàn thiện cả câu sử dụng would rather.

 

 1. Structure of Would rather – Cấu Trúc Would rather
 • Affirmative:

 

S + Would rather + V1 + Object + Than + V1 + Object

For example: She would rather die than give a speech.

 • Negative:

S + Would rather + NOT + V1 + Object + Than + V1 + Object

For example: Miley would rather not get married than live an unhappy life.

Interrogative:

Would + S + Rather + V1 + Object + Than + V1 + Object?

For example: Would she rather walk than take the bus?

 1. Differences between would rather and prefer – Sự khác nhau giữa 2 cấu trúc would ratherprefer

Would rather and prefer can be used interchangeably. When we are talking about our general preferences, prefer is usually followed by verb_ing.

Cấu trúc would ratherprefer có thể được dùng thay phiên nhau. Khi chúng ta nói về những sự ưa thích chung chung, thì chúng ta thường dùng prefer kèm với động từ thêm đuôi –ing theo sau.

For example:

 • I prefer reading comic books to watching this movie.
 • I would rather read comic books than watch this movie.

But when we are talking about specific ones, would rather is used as an alternative to would prefer to followed by an infinitive. Would rather is very common in spoken English and is often abbreviated to ‘d rather. It is used in this form with all personal pronouns:

Nhưng khi chúng ta bàn đến những sự ưa thích cụ thể hơn, chúng ta lại dùng would rather như một sự thay thế cho cấu trúc would prefer to và theo sau đó là một động từ nguyên mẫu. Would rather được sử dụng rất phổ biến trong văn nói tiếng Anh và thường được viết hoặc đọc tắt là ‘d rather. Và lối tắt này được dùng như nhau cho tất cả các đại từ danh xưng:

I’d/ you’d/ he’d/ she’d/ we’d/ they’d rather

For example:

Miley, would you like to go out for dinner with me tonight?

 • Definitely, I’d rather eat with you tonight than have diner alone.

Do you think Mike would come on our wedding day?

 • Not at all, I think he’d rather stayed home.

Notes: would rather is followed by a bare infinitive without to, whereas prefer requires to + infinitive. Would rather (but not would prefer to) is also followed by a past tense when we want to involve other people in the action, even though it has a present or future meaning.

For example:

Shall we drive to parents’ house and have dinner there?

 • No, I’d rather we ate at home.

Shall I cancel this trip and stay home with you this holiday?

 • Definitely no, I’d rather you didn’t.

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *