Bài diễn thuyết truyền cảm hứng của tổng thống Donald Trump: Không bao giờ bỏ cuộc

Tổng thống Donald Trump đã có rất nhiều bài diễn thuyết để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người nghe về niềm tin, sự khích lệ tinh thần vào một tương lai tương sáng hơn của mỗi người dân cũng như nước Mỹ. Dưới đây là tổng hợp những phần hay nhất tạo động lực nhất trong các bài diễn thuyết của ông. https://goo.gl/9HAjYi ? Đăng ký để được nhận tư vấn lộ trình học tiếng Anh và kiểm tra trình độ miễn phí.

You should never give up! – Không bao giờ bỏ cuộc!

Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they made the right choice, whether they made the most of their opportunities they’ve been given. Together we have the same mission. Over the course of your life, you will always find that the things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted but you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.

Nhiều năm nữa, một số người có thể nhìn lại và tự hỏi bản thân rằng mình có đưa ra quyết định đúng đắn không, có tận dụng được nhiều nhất các cơ hội được ban cho hay không. Chúng ta cùng có chung một nhiệm vụ như vậy. Trong cuộc sống, bạn sẽ không phải lúc nào cũng thấy mọi thứ công bằng. Bạn sẽ thấy những điều xảy ra với bạn mà bạn không đáng phải chịu đựng, và không phải lúc nào bạn cũng được bảo đảm. Nhưng bạn phải đứng lên và chiến đấu, chiến đấu, và chiến đấu. Đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Don’t give in, don’t back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service sacrifice and devotion.

Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng dừng làm những điều mà bạn cho là đúng. Không bao giờ có điều gì đáng làm mà lại đến một cách dễ dàng cả. Bạn càng chiến đấu ngay chính, bạn lại càng phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong trái tim các bạn đã ghi dấu sự hi sinh và lòng tận tụy.

Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has been always the land of dream because America is the nation of true believer, when the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independent, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don’t worship of government, we worship of God. It is why in our currency we proudly declare “IN GOD WE TRUST” and it is why we proudly proclaim we are one nation under God.

Bây giờ các bạn phải tiến thẳng ra thế giới, biến ước mơ và hi vọng cả bạn trở thành hành động. Nước Mỹ luôn là mảnh đất của những giấc mơ bởi vì Mỹ là quốc gia của những tín đồ chân chính. Khi những người hành hương dừng chân tại Pylamouth, họ đã cầu nguyện. Khi các nhà lập quốc viết Bản tuyên ngôn Độc lập họ đã cầu khẩn Sáng Thế Chủ bốn lần. Bởi vì nước Mỹ không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế. Đó là lý do vì sao trên đồng tiền của chúng ta tự hào tuyên bố rằng “CHÚNG TA TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ” và đó là lý do tại sao chúng ta tự hào tuyên bố rằng chúng ta là một quốc gia bên dưới Thượng Đế của mình.

The story of America is the story of adventures that began with deep faith, big dreams and the humble beginnings. The next Generation of American leaders never ever give up.

Câu chuyện của nước Mỹ là câu chuyện về những cuộc phưu lưu mà bắt đầu với niềm tin sâu sắc, những ước mơ lớn và những sự khởi đầu khiêm tốn. Những thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Mỹ sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.

There’ll be time in your life, you’ll want to quit, never give up. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. And carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself.

Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời, bạn sẽ muốn bỏ cuộc, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ ngừng chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng và cho những người quan tâm đến bạn. Và hãy bước đi với nhân phẩm và niềm tự hào. Hãy đặt yêu cầu cao nhất cho bản thân mình.

The more people tell you that’s not possible, that it can’t be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible is nothing more than motivation.

Càng có nhiều người nói với bạn rằng điều đó là không thể, rằng nó không làm nổi thì bạn càng nên phải quyết tâm để chứng minh rằng họ đã sai. Hãy coi từ “không thể” chẳng là gì ngoài động lực dành cho bạn.

Relish the opportunity to be an outsider. The more the broken system tells you that you are wrong the more certain that you must keep pushing a head, you must keep pushing forward. And always have the courage tobe yourself. America is better when people put their faith into your action.

Hãy hưởng thụ cơ hội khi trở thành người ngoài cuộc. Một hệ thống suy đồi càng nói với bạn rằng bạn sai thì rõ ràng bạn càng phải tiến về phía trước. Bạn phải tiến lên. Hãy luôn can đảm là chính mình. Mỹ sẽ tốt hơn khi mà mọi người biến niềm tin của họ thành hành động.

Pray to God and follow his teachings. Today, each of you begins with the new chapter as well. When your story goes from here, it will be defined by your vision, your perseverance and your grit. You are building a future, where we have the courage to chase our dream. No matter that the cynics and the doubters have to say, you will have the confidence to speak the hope in your heart and to express the love that stirs soul.

Hãy cầu Thượng Đế, và tuân theo lời dạy của Ngài. Hôm nay, mỗi người trong các bạn cũng đang bắt đầu một trang mới. Khi câu chuyện của các bạn bắt đầu từ đây, nó sẽ được viết nên bởi tầm nhìn, sự kiên trì, và sự nắm vững cơ hội của các bạn. Chúng ta sẽ xây dựng một tương lai, nơi mà chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi những giấc mơ của mình. Bất kể những kẻ nhạo báng và nhưng người nghi hoặc có nói gì đi nữa, bạn sẽ có đủ tự tin để nói lên những hi vọng trong trái tim mình và thể hiện tình yêu đang thôi thúc trong tâm hồn mình.

As long as you have pride in your beliefs, courage in your conviction and faith in God, then you will not fail. As long as America remains true to its values loyal, to its citizens and devoted to it Creator then our best day hasn’t yet to come.

Chỉ cần bạn có sự tự hào về tín ngưỡng của mình, sự can đảm trong niềm tin của mình và niềm tin với Thượng Đế, thì bạn sẽ không thất bại. Chỉ cần nước Mỹ kiên định với những giá trị của mình, trung thành với công dân của mình và hoàn toàn tin tưởng vào Sáng Thế Chủ thì những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta còn chưa đến đâu!

And I just want to let you know that God bless you and I want to just say you are special in every way that God bless you and God bless America. Thank you very much.

Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng Thượng Đế phù hộ các bạn và tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đều rất đặc biệt theo mỗi cách mà Thượng Đế ban cho các bạn và Thượng Đế ban cho nước Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *