Nghĩa và cách đọc các ký tự tiếng anh trong lời nhắn điện thoại và email

Giao tiếp qua tin nhắn điện thoại và email đã trở thanh một cách giao tiếp thuận tiện và phổ biến nhất hiện nay, nhất là trong công việc. Phương thức giao tiếp này cũng có những quy ước riêng của nó, thể hiện qua các kí hiệu. Cùng Aroma học các ký tự tiếng anh trong lời nhắn điện thoại và email sau nhé:

NGHĨA & CÁCH ĐỌC CÁC KÝ TỰ TIẾNG ANH TRONG LỜI NHẮN ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Cách viết Cách đọc Nghĩa
email [‘imeil] Thư điện tử
gmail /dʒi/ /meil/ Thư điện tử của Google
Cc: carbon copy Bản sao
Bcc: blind carbon copy Bàn sao ẩn
no number số
Kí hiệu tiền tệ (Currency)
¤ currency generic Kí hiệu tiền tệ nói chung
$ dollar Đô-la
£ Pound (Anh – Anh) Bảng Anh
¥ yen Yên Nhật
¢ cent Đồng xen
¢, $, €, ƒ, ₲, ₴, ₭, £, ₦, ¥, ₩
Kí hiệu ngoặc (Brackets)
(…) parentheses Dấu ngoặc tròn
[…]

 

square brackets Dấu ngoặc vuông
{…} curly brackets Dấu ngoặc nhọn
<…> angle brackets
Kí hiệu phép tính
+ plus cộng
minus trừ
x multiplication nhân
: division chia
= equal bằng
Dấu chấm câu
! exclamation mark Dấu chấm cảm
: colon
, comma
ellipses
. full stop/period/dot
? question mark
Kí tự đặc biệt khác
hyphen Dấu nối
~ tilde
* asterisk Dấu sao
& ampersand
§ section sign Dấu dánh đấu mục
º degree symbol, ordinal indicator độ
apostrophe, prime Dấu phẩy đơn
@ /at/ A còng, a móc
# Hash (Anh – Anh) / pound (Anh – Mỹ) Dấu thăng
_ underscore, understrike, low line Dấu gạch dưới
“…” quotation marks(AE), inverted comma(BE) Dấu nháy/ phẩy kép
; semicolon dấu chấm phẩy
trademark Nhãn hiệu
® registered Đã đăng kí (thương hiệu)
© copyright Bản quyền
Service mark Nhãn hiệu dịch vụ
dash Dấu gạch đầu dòng
« » guillemets
% percent Phần trăm
Các kí tự viết tắt
IM

 

Instant message

 

Tin nhắn
PM

 

Private Message Tin nhắn riêng tư
DM Direct Message Tin nhắn trực tiếp
W/O without không có, ngoài..ra
W/E whatever Sao cũng được
guru Người “pro” trong một lĩnh vực nào đó
newbie Người mới trong một lĩnh vực nào đó
ADD address Địa chỉ
ATB

 

 All the best Ọi điều tốt lành
CIAO goodbye Tạm biệt
D/L, DL download Tải về
FW

 

Forward Chuyển tiếp (thư)
FAQ

 

Frequently asked questions Những câu hỏi thường gặp
EMA

 

E-mail address Địa chỉ email
MSG Message Tin nhắn
EOM End of message Kết thúc tin nhắn
LOL Laugh out loud Cười lớn
LTNS long time, no see Lâu rồi không gặp
OMG Oh my God Chúa ơi!
ONL Online Trên mạng
PIC Picture Bức tranh, ảnh
PLS

PLZ

Please Làm ơn
TBC To be continued Còn tiếp…
UL Upload Tải lên
VM Voice mail Thư qua giọng nói
W/B

 

Write back Viết lại
W/END Weekend Cuối tuần
TGIF Thank God it’s Friday Ơn Trời hôm nay là thứ Sáu
TBL Text back later Nhắn lại sau
VIP very important person Nhận vật đặc biệt quan trọng

 

Quen với những ký tự tiếng anh trong lời nhắn điện thoại và email trên sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều  trong việc viết email tiếng anh không chỉ trong công việc mà còn trong giao tiếp hằng ngày đấy!

Để lại bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *